ആ വിശ്വാസ വഞ്ചന തകർത്തത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്…