എന്റെ മകൻ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പവും കാണിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യവും വാശിയും, എന്ത് പറ്റി എന്റെ മകന്.