ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചതിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി…