പിന്നിൽ നിന്നും കുത്തേറ്റപ്പോൾ തകർന്നത് എന്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു