മിത്രങ്ങളുടെ ചിരിയിലെ കത്തിമുനയാണ് ശത്രുക്കളുടെ വാളിനേക്കാൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്.