ശത്രുവിനേക്കാൾ ഭയക്കേണ്ടത് സ്വന്തം പാളയത്തിലെ ഒറ്റുകാരനെയാണ്